สายพันธุ์กาแฟในป่าของทวีปแอฟริกากำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

2 งานวิจัยที่พูดถึงอนาคตของสายพันธุ์กาแฟ

ทีมจาก Kew Garden ได้ตีพิมพ์งานวิจัย 2 ฉบับเกี่ยวกับอนาคตของสายพันธุ์กาแฟได้แก่ High Extinction Risk for Wild Coffee Species and implications for coffee sector sustainability และ Least concern to endangered: Applying climate change projections profoundly influences the extinction risk assessment for wild Arabica coffee  

โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ของกาแฟ ไม่ใช่แค่เฉพาะ Arabica และ Robusta แต่รวมถึงสายพันธุ์กาแฟที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งอีกกว่า 124 สายพันธุ์

ความหลากหลายของสายพันธุ์กาแฟ

สองสายพันธุ์กาแฟที่ปลูกกันอย่างแพร่หลาย และเป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือ Arabica (Coffea Arabica) และ Robusta (Coffea Canephora) ทั้งสองสายพันธุ์จะมีสายพันธุ์ย่อยเช่น Coffea Arabica ver. Typica หรือ Coffea Arabica ver. Bourbon

อ่านเพิ่มเติม : ที่มาของกาแฟ

แต่ลึกไปใน่ป่าของทวีปแอฟริกาทีมของ Kew Garden ค้นพบกาแฟกว่า 124 สายพันธุ์ซึ่งหลายชนิดก็มีหน้าตาที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเช่น Coffea ambongensis ต้นกาแฟที่มีผลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และมีลักษณะของเมล็ดคล้ายกับสมอง

Coffea ambongensisCoffea ambongensis

หรือ Coffea namorokensis ต้นกาแฟที่ทุกผลกาแฟต้องมีใบติดมาด้วย 1 ใบเสมอ

Coffea namorokensisCoffea namorokensis

สายพันธุ์กว่า 60% เสียงต่อการสูญพันธุ์

Dr. Aaron Davis จาก Kew Garden นำข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์กาแฟกว่า 124 ชนิดมาคำนวณโดยใช้โมเดลจาก International Union for Conservation of Nature พบว่ากว่า 75 สายพันธุ์หรือ 60% เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ

ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการสูญพันธุ์คือภาวะโลกร้อน เนื่องจากบางสายพันธุ์ไม่ต้องต่อความร้อน หรือภาวะแห้งแล้ง และการสูญเสียพื้นที่ป่าจากการตัดไม้

ทำไมความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ครั้งนี้ถึงสำคัญ

ปัญหาที่สำคัญโดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนาสายพันธุ์กาแฟทั่วโลกคือขาดความหลากหลายในด้านของสายพันธุ์ เนื่องจากมีแค่ Arabica และ Robusta สองสายพันธุ์หลักที่ถูกปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งมีความหลากหลายของยีนจำกัด

ปริมาณยีนที่จำกัดส่งผลให้กาแฟทั้งสองสายพันธุ์มีโอกาสที่จะถูกโจมตีจากโรค หรือสิ่งแวดล้อมได้ง่ายกว่า ดังนั้นสายพันธุ์กาแฟในธรรมชาติอาจจะมียีนที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ หรือมีโอกาสที่จะมียีนที่ให้รส กลิ่น และรสชาติแปลกๆในกาแฟที่ยังไม่ถูกค้นพบก็เป็นได้

Reference

Nature

Daily Coffee News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *